1. مدیریت بومی: چالشها و راهکارها

دوره 11، شماره 43.44، زمستان 1383، صفحه 113-137

حسن لباف؛ محمدرضا دلوی


2. بازاریابی: تحولات، چالشها و راهکارها در هزاره سوم

دوره 9، شماره 33.34، تابستان 1381، صفحه 147-174

حمید خداداد حسینی؛ سعید فتحی