1. تحلیل محتوای مقالات فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) طی دوره 7 ساله (96-1390)

دوره 28، شماره 93، پاییز 1398، صفحه 129-160

10.22054/jmsd.2019.10422

وحید خاشعی ورنامخواستی؛ سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ شیرین اسدی خانقاه


2. بررسی توسعه کارآفرینانه صنایع کوچک شهرک صنعتی اراک با رویکرد ساختاری

دوره 16، شماره 59، تابستان 1388، صفحه 113-126

حبیب الله جوانمرد؛ عباس مردانی