1. انتخاب پرتفولیوی مهندسی مجدد فرآیندها

دوره 17، شماره 62، زمستان 1389، صفحه 1-35

مقصود امیری؛ حسین شیخی


2. مدل تصمیم گیری برای ارزیابی و گزینش بهترین تامین کننده راهبردی در زنجیره تامین با رویکرد فرایند تحلیل شبکه ای

دوره 16، شماره 60، پاییز 1388، صفحه 23-38

بهروز دری نوکورانی؛ محمد باقرزاده آذر