1. دولت الکترونیک در آسیا

دوره 13، شماره 51، پاییز 1385، صفحه 1-22

شمس السادات زاهدی؛ نور محمد یقوبی


2. توسعه شبکه ملی دیتا، چالش های فراروی و تهدیدهای متوجه امنیت ملی

دوره 12، شماره 48، زمستان 1384، صفحه 1-27

ابراهیم حسن بیگی


3. کار از راه دور رویکردی موثر برای ایجاد فرصت های شغلی

دوره 9، شماره 35.36، زمستان 1381، صفحه 201-218

محسن چشم براه؛ اکبر سلیمانی فرد