1. تحلیل رابطه تاب آوری با ابعاد عجین شدن با شغل

دوره 25، شماره 83، بهار 1396، صفحه 1-24

10.22054/jmsd.2017.7476

سید مهدی الحسینی المدرسی؛ مجید فیروزکوهی برنج‌آبادی


2. مبانی و چالش های نظری بکارگیری الگوهای مدیریت گرا در دانشگاه

دوره 14، شماره 56، زمستان 1386، صفحه 1-18

شمس السادات زاهدی؛ علی چیت ساز


3. رهبری و مدیریت در دانشگاه ها

دوره 7، شماره 27.28، زمستان 1379، صفحه 91-104

علی اکبر فرهنگی؛ سیدحیدر حسینی


4. بهسازی سازمانی در دانشگاه

دوره 5، شماره 17.18، تابستان 1374، صفحه 87-102

سعید مرتضوی؛ حبیب الله دعایی