1. آشنائی با گات و معرفی E.D.I به عنوان گامی در راستای تجارت جهانی

دوره 3، شماره 12، زمستان 1372، صفحه 23-29

داوود محب علی


2. نگرشی به صنعت جهانگردی

دوره 3، شماره 12، زمستان 1372، صفحه 41-51

محمد ولی کیان مهر