1. بررسی تاثیر پنج عامل بزرگ شخصیت برهوش عاطفی وبهبود و تحول سازمانی

دوره 22، شماره 72، زمستان 1392، صفحه 23-48

محمدرضا تقوا؛ هادی عبدالهی