1. تحلیل تاثیر ابعاد مدل ویژگی های شغلی بر قانون شکنی خیرخواهانه

دوره 27، شماره 87، بهار 1397، صفحه 101-126

10.22054/jmsd.2018.8652

میر علی سید نقوی؛ عباس ثابت


2. بررسی تأثیر ویژگی های شغلی بر سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی سرمایه های انسانی

دوره 23، شماره 73، بهار 1393، صفحه 25-62

مجید واحدی؛ یاسر بشیربنائم؛ مریم رسولی