1. تبیین ‌سبک‌های رهبری و مهارت‌های ارتباطی مدیران

دوره 28، شماره 94، زمستان 1398، صفحه 109-135

10.22054/jmsd.2020.43814.3356

محمدرضا جباری؛ کمال درانی؛ عباس رحیمی نژاد


2. رهبری اخلاقی و بررسی تاثیر ابعاد آن بر تعهد سازمانی

دوره 24، شماره 79، زمستان 1394، صفحه 27-45

محمد دوستار؛ محمودرضا مستقیمی؛ محمد اسماعیل زاده


3. بررسی نقش تعدیل کنندگی کانون کنترل کارکنان بر رابطه بین سبک رهبری و تعهد سازمانی

دوره 23، شماره 73، بهار 1393، صفحه 121-143

مهدی حقیقی کفاش؛ محمود جلائیان دهقانی


4. تبیین زیرساختهای مدیریت دانش با استفاده ازمدلهای فرهنگ و رهبری سازمانی

دوره 15، شماره 57، بهار 1387، صفحه 86-104

میر علی سید نقوی؛ سید محمد مهدی بحرالعلوم