1. الگوریتم ژنتیک آنچه کامپیوتر می تواند از تکامل بیاموزد

دوره 4، شماره 16، زمستان 1373، صفحه 1-14

محمود البرزی