1. بررسی و نقد فلسفی نظریه دوعاملی فردریک هرزبرگ از دیدگاه نمادین- تفسیری

دوره 27، شماره 89، پاییز 1397، صفحه 119-144

10.22054/jmsd.2018.26707.2522

مهناز کشت کار رجبی؛ علی اکبر اعتباریان