1. پایش عملکرد سیستم نگهداری و تعمیرات در صنعت خودروسازی

دوره 19، شماره 68، پاییز 1391، صفحه 135-156

حجت نبوتی؛ امیر صالحی‌پور