1. طراحی ا لگو ی مطلوب دستیابی به چابکی سازمانی در دانشگاه ها

دوره 19، شماره 69، زمستان 1391، صفحه 171-217

عباس عباس پور؛ احمد آقازاده؛ امین باقری کراچی