1. طراحی الگوی مدیریت استعداد در صنعت بانکداری با استفاده از نظریه داده بنیاد

دوره 28، شماره 93، پاییز 1398، صفحه 93-129

10.22054/jmsd.2019.10421

اکبر حسن پور؛ بیژن عبدالهی؛ سعید جعفری نیا؛ محبوبه معماری