1. ارائه چارچوبی برای بازتولید سرمایه اجتماعی با استفاده از رویکرد فراترکیب

دوره 28، شماره 93، پاییز 1398، صفحه 161-203

10.22054/jmsd.2019.10423

محمدرضا فلاح