1. بررسی متغیرهای میانجی موثر بر رابطه بین عوامل زمینه ای و سازمانی با واکنش به تغییر و پیامدهای آن

دوره 24، شماره 77، تابستان 1394، صفحه 221-240

حمیدرضا عریضی؛ بهروز دری؛ هاجر براتی


2. اعتماد به سرپرست میانجی بین تعهد سازمانی و تعهد به تغییر

دوره 22، شماره 72، زمستان 1392، صفحه 1-22

حمیدرضا عریضی؛ هاجر براتی