1. رفتار سازمانی مثبت گرا و تاثیر آن بر رابطه رفتار شهروندی و کیفیت زندگی کاری

دوره 23، شماره 74، زمستان 1393، صفحه 137-159

حسن عباس زاده؛ آرش محمودی؛ امیری نوری