1. بررسی ارتباط میان رفتار شهروندی سازمانی (OCB) وعملکرد کارکنان

دوره 23، شماره 74، زمستان 1393، صفحه 73-98

علیرضا علی نژاد؛ ابوالفضل کاظمی؛ مهسا پیشاهنگ بناب