1. تأثیر مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا بر کارآفرینی سازمانی با نقش واسطه ای رفتار شهروندی سازمانی

دوره 26، شماره 84، تابستان 1396، صفحه 53-72

10.22054/jmsd.2017.7854

رضا سپهوند؛ مهدیه مغوئی نژاد