1. توسعه منابع انسانی با رویکرد راهبردی

دوره 10، شماره 37.38، تابستان 1382، صفحه 135-148

محمد صائبی