1. تاثیر بازارگرایی بر عملکرد شرکت های ایرانی فعال در بازار بورس تهران

دوره 16، شماره 59، تابستان 1388، صفحه 1-25

سید محمد اعرابی؛ مهدی سلطان محمدی