1. بررسی اثر بخشی ادغام سازمانهای امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه سابق از دید مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دوره 12، شماره 48، زمستان 1384، صفحه 55-85

عباس منوریان؛ محمد محسن اشرفپور