1. مدیریت بومی: چالشها و راهکارها

دوره 11، شماره 43.44، زمستان 1383، صفحه 113-137

حسن لباف؛ محمدرضا دلوی