1. مدیریت بومی: چالشها و راهکارها

دوره 11، شماره 43.44، زمستان 1383، صفحه 113-137

حسن لباف؛ محمدرضا دلوی


2. بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر اثر بخشی کارکنان

دوره 9، شماره 35.36، زمستان 1381، صفحه 33-49

حسن لباف؛ رحیم رنجبر