1. سازمان های غیر دولتی: تعاریف و طبقه بندیها

دوره 11، شماره 41.42، تابستان 1383، صفحه 247-263

محمد محمدی


2. برنامه های توانمند سازی کارکنان

دوره 9، شماره 35.36، زمستان 1381، صفحه 159-185

محمد محمدی


3. توانمند سازی کارکنان: رویکردها و فرایندها

دوره 9، شماره 33.34، تابستان 1381، صفحه 175-204

محمد محمدی


4. توانمندسازی نیروی نیروی انسانی

دوره 8، شماره 32.31، زمستان 1380، صفحه 211-232

محمد محمدی