1. درآمدی بر پژوهش کیفی نگرش های فلسفی، روش ها و شیوه های گردآوری اطلاعات

دوره 6، شماره 21.22، تابستان 1378، صفحه 124-138

سیدمحمد اعرابی؛ محمدعلی حمید رفیعی