1. کاربرد سیستم های اطلاعات مدیریت در جهانگردی و ایرانگردی

دوره 7، شماره 27.28، زمستان 1379، صفحه 49-62

حمید ضرغام؛ محمود البرزی


2. الگوریتم ژنتیک آنچه کامپیوتر می تواند از تکامل بیاموزد

دوره 4، شماره 16، زمستان 1373، صفحه 1-14

محمود البرزی