1. رابطه بین توانمندسازی روان‌شناختی و عوامل موثر بر بهره‌وری منابع انسانی

دوره 24، شماره 79، زمستان 1394، صفحه 73-100

عباس عباس پور؛ مرتضی بدری


2. طراحی ا لگو ی مطلوب دستیابی به چابکی سازمانی در دانشگاه ها

دوره 19، شماره 69، زمستان 1391، صفحه 171-217

عباس عباس پور؛ احمد آقازاده؛ امین باقری کراچی