1. تأثیر راهبرد تعمیم نام و نشان تجاری بر نگرش مصرف کنندگان از محصولات جدید

دوره 19، شماره 69، زمستان 1391، صفحه 1-23

میر احمد امیرشاهی؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ محبوبه ربیعی؛ سمانه پارسا


2. عوامل مؤثر بر گرایش به کارآفرینی در بانک‎های خصوصی ایران

دوره 18، شماره 66، زمستان 1390، صفحه 79-99

حسن درویش؛ سید مهدی الوانی؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ حسن عباس زاده