1. مشتری مداری: رمز موفقیت سازمان های متعالی

دوره 11، شماره 43.44، زمستان 1383، صفحه 153-183

اسدالله کردنائیج