1. نقش رفتار سازمانی مثبت‌گرا در کاهش سکوت سازمانی

دوره 24، شماره 79، زمستان 1394، صفحه 1-26

سیدمهدی الوانی؛ رضا واعظی؛ روح الله هنرمند


2. مطالعه دولت الکترونیک و چابکی در سازمان ثبت احوال استان تهران

دوره 19، شماره 67، پاییز 1391، صفحه 1-17

رضا واعظی؛ فرزانه صداقت پور