1. بررسی نقش زمینه‌های اجتماعی - فرهنگی مدیران SMEها بر کارآفرینی شرکتی

دوره 23، شماره 76، زمستان 1393، صفحه 29-57

عبدالرضا میری؛ محمد داورزنی؛ اسماعیل سبزیکاران