نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری/ گروه مدیریت، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

10.22054/jmsd.2023.65936.4097

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی ارائه مدل پارادایمی حرفه‌گرایی مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی صورت گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها اکتشافی و با رویکرد کیفی انجام شد.ه است داده‌های تحقیق از طریق مصاحبه‌های عمیق از 12 نفر از خبرگان دانشگاهی گردآوری شد. تحلیل داده‌ها با رویکرد نظریه داده‌بنیاد نشان داد ظرفیت‌های فردی و عوامل سازمانی- کارکردی، به‌عنوان شرایط علّی؛ عوامل سازمان-نهادی به‌عنوان شرایط زمینه‌ای؛ عوامل فراسازمانی به‌عنوان شرایط مداخله‌گر؛ بازآفرینی منابع انسانی و حکمرانی و مشروعیت بخشی به منابع انسانی به‌عنوان راهبردها و ارتقا سلامت و تعالی سازمانی و نیروی انسانی بالنده به‌عنوان پیامدهای حرفه‌گرایی مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی هستند. همچنین مقوله مرکزی پژوهش، حرفه‌گرایی مدیریت منابع انسانی انتخاب شد که شامل دو مقوله مدیریت منابع انسانی بالنده و مدیریت نیروی انسانی حرفه‌ای است و از نظر جامعیت و انتزاعی بودن سایر مقولات را در خود جای می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Paradigm Model of Human Resource Management Professionalism in the Public Sector: A Qualitative Research Based on Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Ahmad Asadi 1
  • Nabioullah Mohammadi 2
  • Homa doroudi 3

1 PhD student, Department of Management, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Management, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.

3 Associate Professor, Department of Management, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to design a paradigm model of professionalism in human resource management in the public sector. The research is applied in terms of purpose, which was conducted in an exploratory manner and with a qualitative approach. Research data were collected through in-depth interviews with 12 academic experts. Data analysis with grounded theory approach showed individual capacities and organizational-functional factors as causal conditions; Organizational-institutional factors as contextual conditions; Extra-organizational factors as intervening conditions; The re-creation of human resources and governance and the legitimation of human resources as strategies and the promotion of organizational health and excellence and the growing human resources as consequences of the professionalism of human resource management in the public sector. Also, the central category of the research was human resource management professionalism, which includes two categories of growing human resource management and professional human resource management, and in terms of comprehensiveness and abstraction, it includes other categories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professionalism
  • Human Resource Management
  • Professionalism in Human Resource Management
  • Government Organizations