دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1370)
مراحل اجرا و تحقق حکمرانی مشارکتی در آموزش عالی

حیدر احمدی؛ حمیدرضا نعمت الهی؛ الهه اسدالهی دهکردی

دوره 31، شماره 105 ، مهر 1401، ، صفحه 103-135

https://doi.org/10.22054/jmsd.2022.65492.4075

چکیده
  حکمرانی مشارکتی در آموزش عالی یکی از رویکردهایی است که با تمرکز با مشارکت و درگیرسازی تمامی ذی‌نفعان در امور ناظر به اداره مؤسسه آکادمیک ارائه شده است. این پژوهش باهدف اکتشاف مؤلفه‌های مراحل اجرا و تحقق حکمرانی مشارکتی در مؤسسات آموزش عالی انجام شده است. پژوهش حاضر کیفی بوده و در پارادایم تفسیرگرایی و از دیدگاه هدف، پژوهشی کاربردی ...  بیشتر

جایگاه بخش آموزش عالی و تحقیقات در برنامه چهارم توسعه از منظر برنامه ریزی استراتژیک

محمدرضا شجاعی

دوره 12، شماره 48 ، اسفند 1384، ، صفحه 103-136

چکیده
  یکی از راه های کاستن از فاصله عقب ماندگی کشورهای در حال توسعه، تدوین و اجرای برنامه های چند ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. مقاله حاضر به نقد و بررسی برنامه چهارم توسعه کشور از دیدگاه مدیریت استراتژیک و نقش آن در راه یابی به هدف های تعیین شده در چشم انداز بیست ساله کشور می پردازد و میزان موفقیت و توان پاسخگویی آن را به هدف های ...  بیشتر

رهبری و مدیریت در دانشگاه ها

علی اکبر فرهنگی؛ سیدحیدر حسینی

دوره 7، شماره 27.28 ، اسفند 1379، ، صفحه 91-104

چکیده
  نظام های آموزشی، و بخصوص نظام آموزش عالی، به مرور پی می برند که در شرایط عدیده امروز، بدون مدیریت و رهبری موثر قادر نخواهند بود که پاسخگوی فزاینده خویش باشند. زیرا با آشکار شدن اهمیت آموزش عالی در جامعه، مردم روز به روز نسبت به مسائل مرتبط با آموزش عالی حساسیت بیشتری پیدا میکنند و شیوه های سنتی مورد تردید واقع می شوند. در این مقاله سعی ...  بیشتر