نمایه نویسندگان

ا

 • اللهیاری، احمد شبیه سازی سیستم صف خط اتوبوسرانی [دوره 9، 33.34، 1381، صفحه 69-93]
 • الوانی، سید مهدی سرمایه اجتماعی: مفاهیم و نظریه ها [دوره 9، 33.34، 1381، صفحه 9-26]
 • الوانی، سید مهدی آینده مدیریت دولتی در عرصه جهانی شدن تعامل یا انفعال؟ [دوره 9، 35.36، 1381، صفحه 1-12]
 • انصاری، منوچهر ارزیابی طراحی کیفیت فراگیر در شرکت های متوسط: نتیجه تحقیق [دوره 9، 33.34، 1381، صفحه 205-224]
 • انصاری رنانی، قاسم نقدی بر نظریه سلسله مراتبی بودن نیازها در ایجاد انگیزش [دوره 9، 33.34، 1381، صفحه 53-68]

ج

 • جمشیدیان، مهدی بررسی علل افت و خیز بهره وری در کارخانجات نساجی بارش [دوره 9، 35.36، 1381، صفحه 135-158]

چ

 • چشم براه، محسن کار از راه دور رویکردی موثر برای ایجاد فرصت های شغلی [دوره 9، 35.36، 1381، صفحه 201-218]

ح

 • حساس یگانه، یحیی گزارشگری تجاری الکترونیک [دوره 9، 33.34، 1381، صفحه 123-145]
 • حساس یگانه، یحیی تاثیر وجود کمیته حسابرسی بر حسابرسی مستقل، کنترلهای داخلی و گزارشگری مالی [دوره 9، 35.36، 1381، صفحه 67-91]
 • حسینی بهشتیان، سید محمد تاثیر وجود کمیته حسابرسی بر حسابرسی مستقل، کنترلهای داخلی و گزارشگری مالی [دوره 9، 35.36، 1381، صفحه 67-91]

خ

ر

 • رزاقی، محمدمهدی بررسی خصوصیات سیستم های حسابداری صنایع استان خوزستان [دوره 9، 35.36، 1381، صفحه 92-110]
 • رمضانپور نرگسی، قاسم بررسی رابطه فرایند توسعه نیروی انسانی با فرایند توسعه تکنولوژی در ایران [دوره 9، 35.36، 1381، صفحه 50-66]
 • رنجبر، رحیم بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر اثر بخشی کارکنان [دوره 9، 35.36، 1381، صفحه 33-49]

ز

 • زاهدی، شمس السادات تحلیلی سیستمی از حوادث ناشی از کار در معادن و صنایع معدن [دوره 9، 35.36، 1381، صفحه 13-32]

س

 • سجادی، سید حسین بررسی خصوصیات سیستم های حسابداری صنایع استان خوزستان [دوره 9، 35.36، 1381، صفحه 92-110]
 • سید نقوی، میرعلی سرمایه اجتماعی: مفاهیم و نظریه ها [دوره 9، 33.34، 1381، صفحه 9-26]
 • سلیمانی فرد، اکبر کار از راه دور رویکردی موثر برای ایجاد فرصت های شغلی [دوره 9، 35.36، 1381، صفحه 201-218]

ش

 • شهشهانی، محمد حسن بررسی علل افت و خیز بهره وری در کارخانجات نساجی بارش [دوره 9، 35.36، 1381، صفحه 135-158]

ض

 • ضمیری، نیما اجرای عملیات به هنگام با کاربرد ارتباطات الکترونیک جهت انتقال سریع مواد و قطعات به خط تولید [دوره 9، 33.34، 1381، صفحه 27-52]

ط

ع

 • عابدی، رحیم کاوش در کارآفرینی درون سازمانی [دوره 9، 35.36، 1381، صفحه 111-134]
 • عبدالهی، مژگان سقف شیشه ای: مانع ارتقای شغلی زنان [دوره 9، 35.36، 1381، صفحه 186-200]

ف

 • فتحی، سعید بازاریابی: تحولات، چالشها و راهکارها در هزاره سوم [دوره 9، 33.34، 1381، صفحه 147-174]
 • فیضی، کامران شبیه سازی سیستم صف خط اتوبوسرانی [دوره 9، 33.34، 1381، صفحه 69-93]

ک

 • کزازی، ابولفضل اجرای عملیات به هنگام با کاربرد ارتباطات الکترونیک جهت انتقال سریع مواد و قطعات به خط تولید [دوره 9، 33.34، 1381، صفحه 27-52]

ل

 • لباف، حسن بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر اثر بخشی کارکنان [دوره 9، 35.36، 1381، صفحه 33-49]

م

 • محمدی، محمد توانمند سازی کارکنان: رویکردها و فرایندها [دوره 9، 33.34، 1381، صفحه 175-204]
 • محمدی، محمد برنامه های توانمند سازی کارکنان [دوره 9، 35.36، 1381، صفحه 159-185]

ی