نمایه نویسندگان

ا

ب

 • باهر، حسین مقدمه ای بر تئوری عمومی مدیریت اسلامی [دوره 1، شماره 4، 1370، صفحه 8-16]

ج

 • جزانی، نسرین طبقه بندی مشاغل در صنایع ایران [دوره 1، شماره 3، 1370، صفحه 13-21]

خ

 • خاکی، غلامرضا سایبرنتیک و کاربرد آن در مدیریت [دوره 1، شماره 1، 1370، صفحه 62-88]

ر

 • رحمانسرشت، حسین شیوه های مدیریت ژاپنی و تاثیر آن بر استراتژی بازرگانی [دوره 1، شماره 4، 1370، صفحه 33-55]
 • رحمان سرشت، حسین تجربه ای در زمینه تصمیم گیری گروهی [دوره 1، شماره 2، 1370، صفحه 15-36]
 • رحمان سرشت، حسین تغییر و تحولات جهانی، آموزش و پژوهش های مربوط به مدیریت و بازرگانی [دوره 1، شماره 4، 1370، صفحه 1-7]
 • رضائیان، علی مدیریت در عصر حکمت [دوره 1، شماره 2، 1370، صفحه 37-45]

ز

س

 • ساعتچی، محمود نگرش کارکنان درباره عوامل موثر در رضایت شغلی و ترک خدمت [دوره 1، شماره 4، 1370، صفحه 17-32]
 • سلطانی، محمد علی مبادی مدیریت اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1370، صفحه 16-24]

ف

 • فرهنگی، علی اکبر نگرشی کوتاه بر ساختهای فکری تکنولوژی و مدیریت توسعه [دوره 1، شماره 2، 1370، صفحه 46-56]
 • فیضی، کامران نگاهی به گسترش تکنولوژی انفورماتیک در ایران از ابتدا تا سالهای پایانی دهه 1350 [دوره 1، شماره 3، 1370، صفحه 28-35]
 • فقیهی، ابوالحسن مفاهیم نو در عدم تمرکز سازمانی [دوره 1، شماره 1، 1370، صفحه 46-61]

ک

 • کهن، گوئل ارزیابی عناصر اصلی استراتژی سازمان بازسازی [دوره 1، شماره 3، 1370، صفحه 30-38]

و

 • وزیری، حسین مفاهیم نو در عدم تمرکز سازمانی [دوره 1، شماره 1، 1370، صفحه 46-61]