بررسی ماهیت و چرایی دوگانگیهای رفتار در سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی)ره(

2 دانشیار دانشگاه امام حسین)ع(

چکیده

یکی از موضوعاتی که همواره در حوزه رفتار سازمانی چالشهایی را برای مدیران ایجاد نموده، دوگانگیهای
رفتار بوده است. از این رو در مقاله حاضر، ماهیت و چرایی دوگانگیهای رفتار سازمانی، در یک سازمان
تحقیقاتی مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف اصلی مقاله نیز یافتن پاسخ برای این سوال است که "در سازمان
مورد مطالعه انواع دوگانگیهای رفتاری که میتوان شناسایی نمود کدام است و وضعیت آنها چگونه می-
باشد". روش تحقیق مورد استفاده نیز با توجه به شرایط تحقیق، روش مطالعة موردی که یکی از انواع
استراتژیهای تحقیق کیفی محسوب میشود، بوده است.
نتایج این تحقیق نشان داد که ) 1( در دوگانگیهای رفتار ناشی از منافع فردی و منافع گروهی، رفتارهای مربوط
به منافع فردی، رفتار غالب در سازمان مورد مطالعه میباشد؛ ) 2( در دوگانگیهای رفتار ناشی از کنترل سازمان
و آزادیهای فردی، رفتار غالبی که بتوان آن را نسبت به دیگری رجحان داد مشاهده نشد؛ ) 3( در
دوگانگی های رفتار ناشی از ضوابط سازمانی و معیارهای انسانی، رفتارهای مربوط به معیارهای انسانی رفتار
غالب مشاهده شده در سازمان مورد مطالعه میباشد؛ ) 4( در دوگانگیهای رفتار ناشی از ترجیحات فردی و
هنجارهای گروهی، رفتار غالب مشاهده شده مربوط به هنجارهای گروهی بوده است و ) 5( در دوگانگیهای
رفتار مربوط به ثبات و تغییر نیز رفتار غالب مشاهده شده در سازمان مورد مطالعه، رفتارهای مربوط به تغییر
می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study and Survey the Nature of Duality Behaviors

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Jafarpoor 1
  • Mohamad Bagher Hobbi 2

1 Ph. D student of Management in Allameh Tabataba’i University

2 Associate Professor of Imam Hoseyn University

چکیده [English]

One of the issues is always a challenge in the field of organizational behavior to managers that created, is duality in behavior. hence, the present paper, nature and the why duality in organizational behavior, in a research organization, has been studied. the main objective of this paper is to find an answer to this question that in the organization was studied, “what is the duality types of behavior that can be identified and how is their situation”. also according to research conditions, the research method used is case study method that one of the strategies of qualitative research is.
The results of this research showed that: (1) in the duality behaviors of individual interests and group interests, behaviors related to personal interests is the dominant behavior in the organization; (2) in the duality behaviors of organizational control and individual freedom, dominant behavior towards other preferences that can’t be observed; (3) in the duality behaviors of organizational norms and standards of human, behaviors with human criteria, dominant behavior is observed in the organization; (4) in the duality behaviors of individual preferences and group norms, group norms is the dominant behavior is observed and (5) in the duality behaviors of stability and change, dominant behavior is observed in the organization is change behaviors

کلیدواژه‌ها [English]

  • behavior
  • Behavior of Duality
  • Need
  • person
  • Organization
  • تاریخ دریافت: 30 آبان 1391
  • تاریخ بازنگری: 10 تیر 1392
  • تاریخ پذیرش: 01 تیر 1392