ترکیب سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با مدیریت بر مبنای فعالیت جهت کنترل و اداره کردن منابع سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این تحقیق از ترکیب سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مدیریت بر مبنای فعالیت جهت کنترل و اداره کردن منابع سازمانی بصورت یک مطالعه کاربردی در کارخانجات صنعتی شاهد شیراز استفاده شده است. برای این منظور پس از اجرای روش آنالیز فعالیت، نوع و حجم فعالیت ها و منابع مورد نیاز برای تولید هر کدام از محصولات شناسایی گردید سپس با استفاده از این اطلاعات مدل برنامه ریزی خطی تعیین ترکیب بهینه ساخت محصولات ایجاد شد و پس از حل مدل، ترکیب بهینه محصولات تولیدی کارخانه، وضعیت منابع، حجم فعالیت های مورد استفاده برای تولید هر کدام از محصولات و فعالیت های دارای ارزش افزوده و بدون ارزش افزوده مشخص شد. با توجه به اینکه سیستم ABM بر کنترل و اداره کردن منابع سازمانی و حذف فعالیت های فاقد ارزش افزوده در سازمان تاکید دارد با توجه به متغیرهای مدل، فعالیت های بدون ارزش افزوده شناسایی شد تا نسبت به حذف این فعالیت ها و بکار گیری منابع این فعالیت ها در دیگر بخش ها اقدام گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Aligning activity based costing system (ABC) with activity based management (ABM) to control and manage organizational resources (Case study: Shahed industrial factories of Shiraz)

نویسنده [English]

  • ahmad rajabi

چکیده [English]

In this research, combining of ABC and ABM is used to control and manage organizational resources in the Shahed industrial factories of Shiraz as a case study. For this made products of this factory, by using activity analysis way, activities and resources which participate in the making products, were defined and with regard to activity analysis information, quantity of requisite activities and resources for producing all products were defined and then by using of this information, linear programming model of "assignment of optimal combination of products" were created that after solving model, optimal combination of made products of factory, resources situation, quantity of necessary activities for producing all products and activities with addition value and addition value were defined, moreover, results of solving model defined quantity of surplus capacities and unused resources base on each activity center and bottleneck in production. Considering ABM system affirms on controlling and managing organizational resources and definition and deletion activities without

دوره 18، شماره 54
تابستان 1386
صفحه 55-76
  • تاریخ دریافت: 16 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 16 مهر 1395