پیش زمینه ها و پیامدهای بدبینی سازمانی مورد مطالعه : کارکنان شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار هیات علمی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این که آیا مدیران منابع انسانی باید نگران بدبینی کارکنان به سازمان باشند یا برای پاسخ به بدبینی تلاش کنند تا حد زیادی بستگی به این دارد که آیا بدبینی اثرات منفی بر کارکنان یا سازمان دارد یا نه. تحقیقات متعددی نشان داده اند که بین بدبینی سازمانی و بسیاری از متغیرها مثل رضایت شغلی، تعهد سازمانی، بیگانگی از سازمان، رفتار شهروندی سازمانی و بسیاری از متغیرهای دیگر ارتباط وجود دارد. همان طور که تحقیقات مختلف نشان داده اند بدبینی با پیامدهای منفی مختلفی برای کارکنان مرتبط است. کارکنانی که به سازمانشان بدبین هستند احساسات منفی متنوعی شامل اضطراب، نفرت، و حتی احساس شرمندگی هنگام فکر کردن به سازمان را تجربه می کنند. این عواطف و باورهای منفی منجر به فرسودگی عاطفی کارکنان و افسردگی آنان می شود. در این تحقیق تلاش شده است تا به بررسی پیش زمینه ها و پیامدهای بدبینی سازمانی کارکنان شرکت تجارت الکترونیک پارسیان پرداخته شود. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات این پژوهش نشان داد که انحراف از قرارداد روانشناختی، عدالت سازمانی و حمایت
سازمانی درک شده بر بدبینی سازمانی کارکنان تأثیر می گذارند. هم چنین ، بدبینی سازمانی بر تعهد سازمانی، رفتارهای شهروندی سازمانی و رفتار کاری مخرب کارکنان تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Causes and Consequences of Organizational Cynicism (Case Study: Employees of Parsian Electronic Commerce Company)

نویسندگان [English]

 • Mehdi Haghighi Kafash 1
 • Nader Mazloumi 1
 • Farzaneh Mirzamohammadi 2

1 Member of Faculty, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University

2 MBA, Allameh Tabataba’i Universtiy.

چکیده [English]

Should the human resource managers be concerned about cynicism and should they attempt to respond to it or not, depends mostly on whether cynicism has any negative effects on employees or their organizations. Many researchers have found that there is a relation between organizational cynicism and many variables such as job satisfaction, organizational commitment, organizational alienation, and organizational citizenship behavior. As many studies have shown, Cynicism has been associated with negative consequences respecting
the employees. Employees that are cynical about their organization, experience a variety of negative emotions, including distress, disgust and even shame when they think of their organizations. These
negative emotions result in emotional fatigue and depression. In this study it is attempted to investigate the causes and consequences of organizational cynicism in the Parsian Electronic Commerce Company. For the testing of research hypotheses, structural equation 
model (SEM) was used. The test results indicated that psychological
contract violation, organizational justice, and perceived organizational
support, affect the employee’s organizational cynicism; also that
organizational cynicism has an effect on employee’s organizational
commitment, organizational citizenship behavior, and their
counterproductive work behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational Cynicism
 • Organizational justice
 • Psychological contract
 • organizational commitment
 • Organizational Citizenship Behavior
 • Counterproductive Work Behavior
 • تاریخ دریافت: 21 تیر 1390
 • تاریخ بازنگری: 30 مهر 1390
 • تاریخ پذیرش: 17 مهر 1390