مطالعه دولت الکترونیک و چابکی در سازمان ثبت احوال استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

چابکی یکی از مفاهیم نسبتا جدید سازمانی در عرصه مدیریت سازمان‎ها است که برای بهره‏مندی از تغییرات محیطی و بر آورده کرده نیازهای مشتریان ارائه شده است و نمی‏توان فقط برای بخش خصوصی در نظر گرفت و سازمان‎های دولتی به دلیل کثرت ارباب رجوع و نیاز بیشتر به رفع نیازها و خواست‎های آنها و در راستای بالندگی و تعالی در زمینه‏های سرعت و کیفیت و مهمتر از همه هزینه به چابکی نیاز دارند  و هدف از انجام  پژوهش بررسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (دولت الکترونیک) به عنوان بهترین ابزار افزایش سرعت و کیفیت خدمت رسانی و نقش محوری فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان است. جامعه آماری مورد مطالعه سازمان ثبت احوال استان تهران و مناطق استان است و ابزار اصلی گردآوری داده‏ها، پرسشنامه است. پرسشنامه در بین نمونه آماری که بالغ بر 196 نفر بودند توزیع شد. در نهایت 132 پرسشنامه جمع آوری و برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از روش‏های تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده  نتایج تحقیق حاکی از این است که بین چابکی سازمان و ابعاد آن با دولت الکترونیک رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

E-Government & Organization Agility (Research in Civil Registration Organization of Tehran Province)

نویسندگان [English]

  • Reza Vaezi 1
  • Farzaneh Sedaghatpour 2
1 Assistant Professor , School of Management and Accounting , Allameh Tabataba'i University
2 Master Public Administration, School of management and Accounting, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Agility is one of the newest concepts in the field of organizations management that is presented for using of environmental changes and satisfying customers' needs and it only cannot be considered in private sector. Thus, government organizations need to be agile because of multiplicity clients and the more need to meet their needs and demands and in order to development and excellence in the areas of speed, quality and the most of all in the costs. The aim of study is survey information and communication technologies (e-government) as the best means of increasing the speed and quality of service and the central role of information technology on organization agility. Statistical population is Civil Registration Organization of Tehran province and it's territory. The main tool for data collection, is questionnaire. Questionnaire were distributed for more of 196 person of Statistical sample and we were collected and analyzed 132 questionnaires. Finally, in order to analyze the data was used from the confirmatory factor analysis and structural equation modeling methods and Lisrel & Spss software. Results suggest that there is a significant relationship beetwen organization agility & it's dimentions with e-government.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-Government
  • Agility
  • Organization