دوره 33 (1403)
دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1370)
رابطه ابعاد هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی

هادی تیموری؛ علی شائمی؛ مریم زارعی

دوره 25، شماره 83 ، خرداد 1396، ، صفحه 115-134

https://doi.org/10.22054/jmsd.2017.7481

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ­ی هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک صادرات شهر اصفهان می­باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی­_پیمایشی می­باشد و درآن برای گردآوری داده­های مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه­ای و برای گردآوری داده­های لازم جهت آزمون فرضیه های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده ...  بیشتر

تعیین تاثیر رضایت از جبران خدمات مالی و غیر مالی بر درگیری عاطفی- ذهنی کارکنان با نقش میانجی ادراک از عدالت سازمانی

علی شائمی؛ علی صفری؛ سمانه سلیمیان

دوره 24، شماره 78 ، آذر 1394، ، صفحه 17-32

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رضایت از جبران خدمات مالی و غیرمالی بر درگیری عاطفی- ذهنی کارکنان  با در نظر گرفتن نقش میانجی عدالت سازمانی ادراک شده صورت پذیرفته است. جامعه آماری 862 نفر از کارکنان شهرداری اصفهان بودکه 314 نفر،  به روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده‌اند. روش گردآوری داده‌ها  از طریق پرسشنامه بوده است؛ در ...  بیشتر