نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری، مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناس ارشد، مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) متعلق به دانشگاه علامه طباطبائی به منظور ارائه تازه‌ترین نظریه‌ها و یافته‌های علمی در خصوص مدیریت با تمرکز بر مباحث مدیریت بهبود و تحول پایه‌گذاری شده است. هدف این پژوهش، بررسی و ارزیابی شکلی و محتوایی مقالات این مجله است. روش پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر تحلیل محتواست و از رویکرد توصیفی-تحلیلی برای توصیف و ارزیابی محتوای مقالات جامعه‌ی هدف استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق، 163 مقاله منتشر شده در 7 سال گذشته از شماره 63 (بهار1390) تا شماره 86 (زمستان1396) مجله مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) است و به‌منظور توصیف عینی و کیفی محتوای مفاهیم، بررسی به‌صورت نظام‌‏مند و در قالب 11 پارامتر انجام شده است. نتایج موضوعی به‌دست‌آمده نشان‌ می‌دهد مقالات در 13 موضوع کلی و 55 زیرموضوع قابل دسته‌بندی می‌باشد که از این میان، موضوع رفتار سازمانی با 20/41 درصد بیشترین مباحث مورد استفاده در این مقالات بوده‌اند. همچنین میزان مشارکت پژوهشگران خوب ارزیابی شد به‌گونه‌ای‌که 417  نفر محقق در نگارش 163 مقاله مشارکت داشته‌اند و در این میان، مشارکت دانشگاه‌های تهرانی، بیشتر بوده است. بررسی روش‌های پژوهشی نیز نشان داد مقالات توصیفی-کاربردی، روش تحقیق کمی و ابزار پرسشنامه از تکنیک‌های پراستقبال پژوهشگران این حوزه بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Content analysis of Articles in «Management Studies in Development & Evolution Journal» During the 7-Year Period (2011-2018)

نویسندگان [English]

  • Vahid Khashei Varnamkhasti 1
  • Amirhossein Tayebi Abolhasani 2
  • Shirin Asadi Khanghah 3

1 Associate professor, Business Management, Faculty Of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 PhD. Student, Business Management, Faculty Of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 Master, Public Management, Faculty Of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The journal of science and research of Management Studies (Improvement and Development) belong to Allameh Tabataba'i University In order to provide the latest theoretical and scientific findings on management focusing on the issues of evolution management.The purpose of this study is to examine and evaluate the form and content of the articles in this Journal. The research method is qualitative and based on content analysis and a descriptive-analytical approach is used to describe and evaluate the content of the articles in the target community. The statistical population of this study, 163 articles published in the last 7 years from No: 63 (spring 2011) to No: 86 (winter 2018) is the «Management Studies in Development and Evolution Journal». In order to describe the objective and qualitative content of the concepts, systematically and in the form of 11 parameters has been done. The results of the thematic study show that the articles are categorized in 13 general topics and 55 sub-topics, among which the subject of organizational behavior was the most discussed topic in the papers with the remaining 41/20 percent. Also, the rate of participation of researchers was well evaluated, as 417 researchers contributed to the writing of 163 articles, while the participation of Tehran universities was higher. Investigating research methods showed that descriptive-applied articles, quantitative research method and questionnaire's tools were well-known techniques of researchers in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Article
  • Content Analysis
  • Organizational Behavior
  • Human Resources
  • Organizational Development
اخوتی، مریم و همکاران (1388). «تحلیل و مقایسۀ شبکۀ مفهومی حاکم بر سر عنوان موضوعی و متون فارسی کتابداری و اطلاع رسانی براساس رویکرد تحلیل حوزه»، فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، دورۀ 10، شمارۀ 2، صص 26-5
افجه‌ای، سیدعلی اکبر، (1396). «سخن سردبیر»، مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، دوره 26، شماره 86
اکبری، مرتضی، دلبری راغب، فاطمه، ذوالفقاری، عاطفه، کلانکی، ابوالفضل و رازی، سمیرا، ( 1394 ). «ترسیم نقشه دانش کارآفرینی بر مبنای مقالات علمی و پژوهشی در ایران»، مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 13 ، شماره چهار، زمستان، صص 1112-1091
ایمانی، حسین؛ عبداله زاده، امیرحسین و پورعزت، علی اصغر (1397). «تحلیل محتوای پژوهش‎های فصلنامه مدیریت دولتی دانشگاه تهران»، فصلنامه مدیریت دولتی، دوره 10، شماره 3، صص 414-387
بامداد صوفی، جهانیار، (1380). «سه الگوی جامع برای مطالعه روابط کار در سازمانها: نظریه سیستمی، نظریه کنش اجتماعی، سنخ شناسی روابط کار»، مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، دوره 8، شماره 31، صص 109-87
حاجی پور، بهمن، طیبی ابوالحسنی، سیدامیرحسین، عزیزیان کلخوران، زهرا، (1395). «تحلیل محتوای حوزه مدیریت راهبردی (مطالعه موردی: فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی)»، پژوهش‌های مدیریت راهبردی، دوره 22، شماره 62، صص 47-13
حافظ‌نیا، محمدرضا، (1386). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، تهران
حیدری، غلامرضا (1390). «معرفتشناسی علمسنجی»، شیراز: پایگاه استنادی جهان اسلام
خلیلی، کرم، قنبری، بهرام و کهزادی، هوشمند (1394). «اهمیت مدیریت منابع انسانی، کنفرانس بین المللی مدیریت»، فرهنگ و توسعه اقتصادی، 31 اردیبهشت، مشهد مقدس.
دسلر، گری (1395). مدیریت منابع انسانی ترجمۀ علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‎های فرهنگی.
رازقی، نادر و قائدی، مریم (1395). «تبیین عوامل موثر بر تولید علمی»، پژوهشنامۀ مدیریت اجرایی، سال هشتم، شمارۀ 16، صص 86-63
رایف، دانیل، لیسی، استفن و جی فیکو، فریدریک، (1381). تحلیل پیام‌های رسانه‌ای، ترجمه مهدخت بروجردی علوی، نشر سروش، تهران
رضایی، نسا، اکبری، مرتضی و پاداش، حمید (1396). «ترسیم نقشه دانش نوآوری ایران براساس مقالات علمی و پژوهشی و پایان‎نامه‎های فارسی»، توسعه کارآفرینی، دورۀ 10، شمارۀ3، صص 456-437
رضائیان، علی (1395). مبانی مدیریت رفتار سازمانی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، بهمن ماه.
سلطانی، محمدرضا (1393). «بررسی، تحلیل و ارزیابی مقالات فصلنامۀ پژوهش‎های مدیریت منابع انسانی (شمارۀ14)»، فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامه امام حسین (ع)، سال 6، شمارۀ 2، ص 214-185
سید جوادین، سیدرضا و فراحی، محمد مهدی (1391). «اثربخش ترین اقدامات مدیریت منابع انسانی در سازمان های موفق»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، شمارۀ75
عابدی جعفری، حسن و حسین زاده، امیر (1391). «ترسیم نقشه دانش اخلاق مدیریت و سازمان در ایران»، دورۀ 18، شمارۀ 70، صص 77-59
عاقبتی، رضا (1396). «مدیریت منابع انسانی»، ششمین دوره آموزشی مدیران در حیطه مدیریت منابع انسانی.
قلعه کهنه، خزاله و معروفی، یحیی (1397). «بررسی اثربخشی عملکرد در مدیریت رفتار سازمانی»، ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی.
مهدی جو، تقی، تقدسی، عباس و نادری، عباس (1397). «مدیریت تغییر و توسعه سازمانی»، اولین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی، دانشگاه تهران، تیر ماه.
نوروز زاده، رضا و رضایی، ندا (1388). «توسعۀ علمی در جمهوری اسلامی ایران؛ ابعاد، موانع و راهکارها ئر چالشهای تولید علم(2)»، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، صص 45-9
نوروزی چالکی، عبدالرضا (1390). آشنایی با علم‎سنجی (مبانی، مفاهیم، روابط و ریشه‎ها)، تهران: سمت
نوروزی، عباسعلی، ابوالقاسمی، محمود و قهرمانی، محمد (1391). «راهبرد تولید علم براساس تحلیل ساختارهای سازمانی و مدیریتی دانشگاه‎ها»، مطلعات مدیریت راهبردی، شمارۀ 12، صص 143-123
Bingham, R. D., & Bowen, W. M. (1994). Mainstream" public administration over time: a topical content analysis of Public Administration Review. Public Administration Review, 54(2), 204-208.
Grimmelikhuijsen, S., Jilke, S., Olsen, A. L., & Tummers, L. (2017). Behavioral public administration: Combining insights from public administration and psychology. Public Administration Review, 77(1), 45-56.
Gulrajani, N., & Moloney, K. (2012).Globalizing public administration: today's research and tomorrow's agenda. Public Administration Review, 72(1), 78-86.
Bishop, K., D’este, P. & Neely, A. (2011). Gaining From Interactions With Universities: Multiple Methods For Murturing Absorptive Capacity. Research Policy 40, 30-40.
Klein, K. J., & Kozlowski, S. W. (2000). From micro to meso: Critical steps in conceptualizing and conducting multilevel research. Organizational research methods, 3(3), 211-236.‏
Luthans, F., Luthans, B. C., & Luthans, K. W. (2015). Organizational Behavior: An EvidenceBased Approach. IAP.‏pp:20
Onder, M., & Brower, R. S. (2013). Public Administration Theory, Research, and Teaching: How Does Turkish Public Administration Differ? Journal of Public Affairs Education, 19(1), 117-139.
Raadschelders, J. C., & Lee, K. H. (2011).Trends in the study of public administration. Empirical and qualitative observations from Public Administration Review, 2000–2009. Public Administration Review, 71(1), 19-33.
Sugimoto, C. R., & Weingart, S. (2015). The kaleidoscope of disciplinarity. Journal of Documentation, 71(4), 775-794.
Ni, C., Sugimoto, C. R., & Robbin, A. (2017). Examining the evolution of the field of public administration through a bibliometric analysis of public administration review. Public Administration Review, 77(4), 496-509.
Van de Walle, S., & Van Delft, R. (2015).Publishing in public administration: Issues with defining, comparing, and ranking the output of universities. International Public Management Journal, 18(1), 87-107.