1. الگوریتم ژنتیک آنچه کامپیوتر می تواند از تکامل بیاموزد

صفحه 1-14

محمود البرزی


2. چگونگی انتظارات در روابط مدیران و زیردستان

صفحه 15-27

غلامعلی سرمد


3. آشنایی با سیستم تولید به هنگام

صفحه 29-43

سید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی


4. نقش شرکت های فراملیتی در مدیریت تحولات جهان معاصر و آینده

صفحه 45-76

اصغر مشبکی؛ مرتضی موسوی خانی


5. بهبود بهره وری از طریق کار گروهی موثر

صفحه 77-86

اژدر کرمی


6. تاملی در اهمیت و لزوم ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت

صفحه 97-112

فتاح شریف زاده


7. نقش دولت به عنوان هماهنگ کننده فعالیت های اقتصادی

صفحه 121-128

داوود محب علی