1. انتخاب پرتفولیوی مهندسی مجدد فرآیندها

صفحه 1-35

مقصود امیری؛ حسین شیخی


2. تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان ستادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

صفحه 37-59


3. سودمندی درجه تمرکز بازار در پی شبینی بازده سهام گروه های صنعتی بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 61-89


4. مفاهیم و ویژگ یهای سازمان های نظماشوب

صفحه 91-114


5. تأثیر کشورگرایی مصرفکننده بر قصد خرید کالاهای وارداتی

صفحه 115-142


6. انعطاف پذیری سازمانی و عملکرد: مطالعه موردی شرکت های تولیدی ناحیه صنعتی اراک

صفحه 143-162


7. تأثیر بلوغ سازمانی بر سرآمدی سازمان در شرکت فولاد مبارکه

صفحه 163-193

ایرج سلطانی؛ ریحانه بهرامی نژاد جونقانی