1. کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در تصمیم گیری راهبردی

صفحه 1-38

سید مهدی الوانی؛ داوود حسین پور


2. ارایه ساختار همسان برای متدولوژی باز مهندسی فرایند

صفحه 39-54

امیر ابدولی؛ زهرا فردوسی؛ ندا عبدولوند


3. ترکیب سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با مدیریت بر مبنای فعالیت جهت کنترل و اداره کردن منابع سازمانی

صفحه 55-76

احمد رجبی


4. سرمایه اجتماعی و شراکت های راهبردی

صفحه 77-96

نادر مظلومی؛ افشین فتح الهی


5. نگرش سنجی در مطالعات مدیریت از طریق تدوین مقیاس لیکرت

صفحه 97-116

جهانیار بامداد صوفی؛ مجید سلیمی؛ سعید شهباز مرادی


6. پژوهشی پیرامون مقایسه ویژگی های مدیران موفق با سایر مدیران از نظر کانون کنترل

صفحه 117-120

علی طلایی