1. دو نظریه عمده در زمینه ولایت فقیه

صفحه 1-25

عبدالله جاسبی


2. فنون برنامه ریزی سیستم اطلاعاتی

صفحه 27-49

علی رضائیان


3. استراتژی های آموختنی برای حسابداری مدیریت در موقعیت های برنامه ناپذیر

صفحه 51-84

سید جواد غروری


4. بهسازی سازمانی در دانشگاه

صفحه 87-102

سعید مرتضوی؛ حبیب الله دعایی


5. نگاهی دیگر به مدیریت و توسعه سازمان در عصر حاضر

صفحه 103-118

علی اکبر افجه ای


6. مدلی برای برنامه ریزی مسکن

صفحه 119-143

حمید ضرغام بروجنی


7. کلیدی برای برنامه ریزی به طور عام و سیستم های اطلاعاتی به طور خاص

صفحه 145-153

شمس السادات زاهدی


8. سازمان های تدافعی در انتخاب استراتژی

صفحه 155-168

علی اکبر فرهنگی


9. بررسی تاثیر نوع صنعت، اندازه، ریسک تجاری و درجه اهرم عملیاتی شرکت ها بر میزان به کارگیری اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 169-186

ناصر یزدانی؛ علی جهان خانی


10. مدلی برای متعادل سازی هزینه های تخصیص منابع

صفحه 187-207

محمدعلی خاتمی فیروزآبادی