1. سخن سردبیر

10.22054/jmsd.2016.11138


2. الگوی توسعه یادگیری دوجانبه برای سازمان ها

صفحه 1-26

10.22054/jmsd.2016.4025

میرعلی سیدنقوی؛ وجه الله قربانی زاده؛ داود حسین پور؛ علیرضا کوشکی جهرمی


3. پیش بینی کننده های وضعی و شخصی رفتارهای مدیریت تصویرپردازی ذهنی در سازمان

صفحه 27-46

10.22054/jmsd.2016.4026

حسین دامغانیان؛ محمد یزدانی زیارت


4. تاثیر رهبری مشارکتی بر مدیریت استعداد

صفحه 47-64

10.22054/jmsd.2016.4027

محمودرضا اسماعیلی؛ زینب امیری


5. بررسی نقش شوخ طبعی مدیریتی بر رفتار سازمانی مثبت گرای کارکنان

صفحه 65-84

10.22054/jmsd.2016.4028

رضا سپهوند؛ زهره محمدیاری


6. نقش اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی در سکوت سازمانی

صفحه 85-99

10.22054/jmsd.2016.4029

عادل زاهد بابلان؛ غفار کریمیان پور


7. تاثیر سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش و سرمایه فکری

صفحه 101-118

10.22054/jmsd.2016.4031

سیدمحسن علامه؛ هدی توکلی؛ ریحانه السادات طبائیان


8. عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی برند کارکنان در بیمه

صفحه 119-142

10.22054/jmsd.2016.4032

محمدرضا کریمی علویجه؛ سیدمحمدصادق اسحاقی؛ محمد مهدی احمدی


9. رابطه ارتباطات سازمانی و واکنش کارکنان به تغییر با تاکید بر نقش هوش عاطفی

صفحه 143-156

10.22054/jmsd.2016.4033

مهدی یزدان شناس؛ پویا پورمقدسیان


10. بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر نوآوری سازمانی با میانجیگری تسهیم دانش

صفحه 157-182

10.22054/jmsd.2016.4034

عباسعلی رستگار؛ طاهره مقصودی


11. بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بر میزان بهره‌وری منابع انسانی

صفحه 183-209

10.22054/jmsd.2016.4035

سعید غیاثی ندوشن؛ احسان امین الرعایا