1. تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد نوآوری: اثر تعدیل کنندگی یادگیری سازمانی

صفحه 1-17

ابوالفضل کزازی؛ عباس شول


2. شناسایی تاثیر سرمایه فکری بر تشخیص فرصتهای کارآفرینانه در شرکتهای دانشبنیان

صفحه 19-48

کامبیز طالبی؛ علی داوری؛ عامر دهقان نجمآبادی


3. اعتبارسنجی الگوی آموزش نیروی انسانی با رویکرد شایستگی

صفحه 49-73

مانی ارمان؛ محبوبه خسروی


4. تأثیر دولت الکترونیک بر مسئولیت پذیری اجتماعی

صفحه 75-104

محسن قدمی؛ زهرا کوثر


5. ارائه الگویی ساختاری از علل و پیامدهای ایمنی روانی

صفحه 105-129

مصطفی کاظمی؛ سمیرا پور


6. تأثیر هوش سازمانی بر یادگیری در سازمان

صفحه 131-159

سید یعقوب حسینی؛ نینا چلی سریل


7. شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد سازمان مربیگرا

صفحه 161-185

علیرضا موغلی؛ سیدعلی اکبر احمدی؛ عادل آذر؛ عبدالصمد خدامی