1. سخن سردبیر

10.22054/jmsd.2017.11143


2. بررسی اثر تنظیم احساسات شناختی بر رضایت شغلی کارکنان

صفحه 1-29

10.22054/jmsd.2017.8218

سید مهدی الوانی؛ غلامرضا معمار زاده؛ سمیه شهبا


3. نقش ادراک از ویژگی‌های شغل و حمایت سازمانی در رابطه بین شخصیت فوق فعال و آوای کارکنان

صفحه 31-55

10.22054/jmsd.2017.8219

مهدی یزدان شناس؛ وحید حبیبی راد


4. تأثیر سبک رهبری بر عملکرد منابع انسانی با میانجی‌گری سکوت سازمانی

صفحه 57-85

10.22054/jmsd.2017.8220

رضا جعفری هرندی؛ حبیبه نجفی


5. اثر ویژگی‌های شخصیتی، بر رفتارِ دِگَرگُزینی مشتریان، و نقش ناکامی در خدمات‌رسانی، در تعدیل آن

صفحه 87-107

10.22054/jmsd.2017.8221

جمشید امانی؛ یاسان‌اله پوراشرف؛ رضا آیبد


6. بررسی تاثیر سکوت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی

صفحه 109-124

10.22054/jmsd.2017.8222

امیرحسین امیرخانی؛ فرشته قلعه‌آقا‌بابائی


7. بررسی پیامدهای غرور سازمانی؛ رویکرد رفتاری

صفحه 125-145

10.22054/jmsd.2017.8223

علی صفری؛ علی نصر اصفهانی؛ رزا عیدی‌زاده