1. طراحی الگوی کنترل استراتژیک برای صنایع ایران با رویکردکارت امتیازی متوازن

صفحه 1-21

سید محمد اعرابی؛ محمد حکاک


2. مدل استراتژی توسعه تکنولوژی با رویکرد هم ترازی جهانی شرکتها در کشورهای در حال توسعه

صفحه 23-54

ابراهیم محمودزاده؛ فرناز نکویی؛ شهرام جلالی نیا


3. تعیین شاخص های کلیدی عملکرد منابع انسانی با استفاده از رویکرد یکپارچه BSC و AHP

صفحه 55-71

غلامرضا بردبار؛ مهدی کریم سر ایزدی


4. مدیریت نگهداری و تعمیرات تجهیزات ترافیک شهری

صفحه 73-90

هادی باقری یزدی؛ سید امیر رضا ابطحی


5. توسعه یک مدل تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی عملکرد تولید به همراه یک مطالعه موردی

صفحه 91-106

مقصود امیری؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ سید مصطفی میرهدایتیان؛ احسان مومنی


6. ارزیابی عملکرد شرکت بهرهبرداری مترو تهران با مدل کارتارزیابی متوازن

صفحه 107-125

مهدی حقیقی کاشف؛ فواد صادقی


7. اثر نظارت و بازرسی در استقرار و تقویت فرهنگ پاسخگویی

صفحه 127-142

فتاح شریف زاده؛ علی ادبی فیروزجایی


8. بررسی نظام جامع پاداش و پرداخت در سازمانهای دانش پایه (مطالعه موردی پژوهشگاه صنعت نفت)

صفحه 143-169

غلامرضا اصیلی؛ عباسعلی قدیریان؛ سعید شوال پور


9. مدلی کاربردی در انتخاب تامین کننده خرید (مطالعه ای در یک پژوهشگاه تحقیقاتی)

صفحه 171-189

محمد علی هاتفی؛ حسین علی قدیریان


10. بررسی نقشی معنویت در کارایی بانکداری

صفحه 191-209

شمس السادات زاهدی؛ علی علی پناهی